In 1842 ontstond te Nazareth een zangvereniging. Verscheidene leden waren eveneens goed onderlegd in de notenleer en in het bespelen van instrumenten. Het duurde dan ook niet zolang, of men vatte de idee op een fanfare te stichten. Onze huidige muziekvereniging werd aldus geboren rond 1849-1850, zij het onder een andere benaming, namelijke Fanfare "Sint-Cecilia" Nazareth.
Van de jaren vanaf de stichting tot na Wereldoorlog I werd er, op de archieven van Kerkfabriek en Gemeente na, heel weinig teruggevonden aangaande de muziekvereniging. Wel weten we dat de muziekvereniging van Nazareth in de loop der jaren verschillende benamingen heeft gekend: bij de stichting, zoals reeds vermeld Fanfare "Sint-Cecilia", daarna "Sint-Franciscusvrienden", dan terug Fanfare "Sint-Cecilia" en later, vanaf 1919 Harmonie "Vrank en Vrij", welke nog steeds de huidige benaming is. De moeilijkste periode voor onze vereniging situeerde zich ongetwijfeld kort na de Tweede Wereldoorlog. Vrank en Vrij had, zoals vele verenigingen, met grote moeilijkheden te kampen, zoals tekort aan financiën, het vervangen van muzikanten die in de oorlogstijd waren weggevallen, enz. Toch slaagde de Harmonie erin met een gering aantal leden haar wederoptreden te doen op Sinksenkermis, 20 mei 1945. Doch stilaan kwam de Harmonie terug tot het peil dat het steeds had onderhouden. In de Provinciale Muziektornooien slaagde zij er zelfs in door te dringen tot de afdeling Uitmuntendheid. Een van de mooiste dagen uit de geschiedenis van Vrank en Vrij zal zeker 12 januari 1951 blijven. Inderdaad, op deze dag werd de Harmonie gemachtigd de benijdenswaardige titel van Koninklijk te dragen. Op 16 september 1961 trad de Koninklijke Harmonie "Vrank en Vrij" voor de eerste maal op in uniform. Doch er was dringend vernieuwing nodig. Nazareth volgde het voorbeeld van vele muziekkorpsen en voegde een majorettenkorps toe aan haar rangen. We schrijven begin april 1965. De jaren '70 worden gekenmerkt door een dieptepunt. Een schrijnend tekort aan jonge en nieuwe krachten ondermijnde de toekomst van Vrank en Vrij ernstig. Gelukkig werd tijdig ingegrepen, en onder impuls van Marc Simoens, toenmalig secretaris van de Harmonie, bouwde het bestuur een jeugdwerking uit die thans volop vruchten afwerpt.
De Harmonie speelt sinds 1987 terug in de afdeling Uitmuntendheid.
Dit resultaat werd mede mogelijk door het aantrekken van dhr. Jan Desmet, een professioneel geschoolde dirigent met een stimulerende invloed op de jongeren. Terzelfdertijd trad een dynamisch bestuur aan dat onder leiding van voorzitter Luc Vandamme, de bloei in optimale omstandigheden kon laten verlopen.
Het muzikaal patrimonium werd grondig gemoderniseerd. Er werd fors geïnvesteerd in degelijke instrumenten, met inbegrip van een ruime percussie-sectie en de aanleg van een gevarieerd repertorium van hedendaagse hafabra-composities. Het repetitielokaal werd volledig geronveerd en vergroot, alle muzikanten kregen een nieuw maatpak dat getuigt van soberheid en klasse.
Via themaconcerten kwam een steeds groeiend publiek in contact met de hafabra-muziek. Dat er een trouwe achterban kon opgebouwd worden blijkt uit de opkomst voor concerten die schommelen tussen 400 à  500 toehoorders.
In dit algemeen gunstig klimaat kon de muziek dan ook goed gedijen. Het niveau van uitmuntendheid werd probleemloos bevestigd tijdens de provinciale tornooien van 1991 en 1995.
Wim BELAEN werd in 1996 aangesteld als nieuwe dirigent. Hij is houder van verschillende eerste prijzen en hoger diploma's voor notenleer, klarinet, kamermuziek, hafabra-directie en behaalde een meestergraad klarinet aan het Gentse Conservatorium. Sinds 2005 is hij aangesteld als directeur van de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans van Gentbrugge. Wim Belaen is als assistent verbonden aan de klas orkestdirectie van Dirk Brossé (Hogeschool Gent, Departement Muziek). De jonge, dynamische dirigent (° Izegem 1967) tilde Nazareth stilaan maar zeker op naar een hoger niveau. Dat werd duidelijk toen Nazareth tijdens de Oost-Vlaamse Fedekam-kampioenschappen 1998 drie prijzen wegkaapte, waaronder deze van provinciaal laureaat in de afdeling uitmuntenheid. Later op het jaar werden ze vice-kampioen van België. De voorlopige kroon op het werk kwam er in 1999 toen "Vrank en Vrij" bevorderde naar de dunbevolkte eredivisie Oost-Vlaanderen, een verblijf dat in 2003 met vier jaar werd verlengd.
Onder leiding van voorzitter Luc Vandamme werd een bestuursconcept ontwikkeld dat vruchten afwerkt. Het Nazarethse korps werkt met verschillende werkgroepen en de jaarlijkse megaprojecten worden gedragen door wisselende kernen van medewerkers. Een constante in de aanpak is het zoeken naar vernieuwing en samenwerking, ook buiten de muziek. Dat leverde schitterende producties op, zoals een dubbelconcert met een Waalse zusterverenging n.a.v. de viering van de 60ste verjaring van wijlen Koning Boudewijn (1990) , het muziektheater "Erik, of het kleine insectenboek" (1994), een concert met Gunther Neefs n.a.v van de gemeentelijke millenniumfeesten en het 150-jarig bestaan van de harmonie (2000) en het dubbelconcert met "The Antwerp and Distric Pipe Band" (2001). Deze dynamiek weerklonk blijkbaar tot in Brussel. Met haar 15-tal deelprojecten voor de 2000-2002 werd Vrank en Vrij Nazareth als enige harmonie erkend in de campagne "Actuele Volkscultuur" van de Koning Boudewijnstichting. In dat kader realiseerde men o.a. een boek met de geschiedenis van de vereniging, een scholenproject voor leerlingen van het basisonderwijs, een concert uit de oude doos (anno 1850), een optreden van het Groot Harmonieorkest van de Gidsen en de wereldpremières van twee nieuwe hafabra-composities. De keuze viel op "Cin-Cin" van Piet Swerts en "Vivana" van Wim Belaen. "Vrank en Vrij" rijfde de allereerste cultuurtrofee van de gemeente Nazareth binnen (1999) en werd in 2002 opnieuw uitgeroepen tot plaatselijk cultuurlaureaat. In 2003 trok de voltallige harmonie zich in retraite terug voor masterclasses onder de persoonlijke leiding van de grootmeesters Jan Van der Roost en Dirk Brossé. Het jaarlijkse tweedaagse decemberconcert van de Nazarethse harmonie kon de jongste jaren rekenen op een groeiende bijval. Zo bracht het filmconcert "Vrankenvrij@themovies" (2003) maar liefst 1.300 toeschouwers op de been. Ook in 2004 trok men volle zalen met "Music Stories", een muzikaal project dat de loutere hafabra-bezetting oversteeg met oa. de cello-solo uit Casanova (Johan De Meij), operafragmenten en een forse inbreng van woordkunstenaar Dirk Van Vaerenbergh. De Nazarethse harmonie blijft zoeken naar nieuwe uitdagingen. Zo kon men in 2004 optreden in het S.M.A.K., de Gentse tempel van de actuele kunst. Hoogtepunt van 2005 wordt ongetwijfeld het muziekspektakel "A global trip" met muziek van de Andes tot de Oeral in presentatie van Dirk Van Vaerenbergh, woordkunstenaar die o.a. te zien is als typetje in de nieuwste show van Kris Van Den Durpel. Tijdens dat concert is "de wereld te gast", met 25 eregasten uit evenveel verschillende landen. Een bont internationaal gezelschap van kinderen zal tekeningen of schilderijen maken om de concertzaal te versieren.

Met dank aan Marc Van Praet.
Overzicht van 150 jaar Vrank & Vrij

Hier volgt een kort overzicht van wat onze harmonie allemaal meemaakte tussen 1850 en 1985.

1850

"Er wierdt alhier door de zorg van den Pastor een klein fanfaren Musiek korps ingerigt bestaande uit een twintigtal werkende leden. Het stondt geheel onder de gehoorzaam van den Pastor en het diende bezonderlijk om in de processie het Allerheiligste te vergezellen. De parochianen waren er zeer over vergenoegd."

1869

"De jaarmarkt van dinsdag 18 mei werd opgeluisterd door de Fanfarenmaatschappij. Op het programma stonden o.a. zaklooping voor jongelingen, leerbolling voor het vrouwelijk geslacht en ezelloopstrijden waartoe ezels van alle ras en ouderdom tot den loopstrijd toegelaten worden."
1879

"Den zondag 29 juni 1979 was de gemeente Nazareth in feeststemming wegens het Luisterrijk festival voor harmonie-, fanfaren- en zangmaatschappijen, te geven door de Fanfarenmaatschappij St-Cecilia, om 3 uren namiddag. Dergelijke festivals waren popconcerten avant la lettre".

1885

"De Fanfarenmaatschappij zal muziekstukken uitvoeren bij de opstijging van eenen monsterluchtbol door den heer Gernay ."

1909

"Nazareth Fanfare 'Vreugde en Deugd', met De Visscher als dirigent, speelt in Eke. Een jaar later trad Nazareth Fanfaren St-Franciscus op tijdens een luisterrijk Festival voor harmonie-fanfaren- en zangmaatschappijen te Eine. Waren dit de erfopvolgers van een gesplitste of ontbonden 'Fanfarensocieteit Ste Cecilia'?"

1914

"Op een beugscheut van de Eerste Wereldoorlog vierde Nazareth het 25-jarig Jubelfeest van den Wel Edelen Heer Baron Alfred Kervyn de Volkaersbeke, als burgemeester van Nazareth. De Fanfaren mochten de stoet openen met 23 deelnemende groepen met o.a. De Geitenverzekering St-Antonius-Eremijt en het Syndicaat tegen de koepokken. Veertien dagen later klonk er alleen nog kanongebulder."

1925

"Wij hebben deze middag haring gegeten. Het volstond om dat te zeggen opdat de gulle baronnen Kervyn en de de Meulenaere, de zoute kelen lieten lessen."

1934

"De toneel- en concertavonden bleven overeind. Er werden auteursrechten betaald voor de Pauselijke Zouaaf, de Gesmolten Veldwachter, Hoger Op en De Keizer Komt. Verder nog twee zangstukken van Piet Vinck, nl. Twee honden aan één been en Op Moeders Graf, wat erg doet denken aan het smartlapgenre."

1945

"Tijdens een bezoek bij eenige leden herbergiers kwam een boodschapper ons de blijde boodschap brengen dat Abel Simoens, medelid en politiek gevangene weggevoerd naar Duitse concentratiekampen, op weg naar huis was. Gansch het muziek vliegt uiteen en loopt hem tegemoet. ."

1961

"De bevolking prees de keus en de kleur van onze eerste kostuums. Maar niet iedereen deed gemakkelijke mee aan een collectie. Toen we bot vingen bij een rijke herenboer loog ik om goede doel. Ik zei " dat is eigenaardig. De burgemeester had me verzekerd dat ik welkom zou zijn, nu uw zoon benoemd is bij de gemeente." Het mistte zijn effect niet."

1965

"Medegaande met de moderne tijd en de verlangens van vele steden en gemeenten, wordt beslist een groep majorettes op te richten om shows te maken bij uitstappen en feestelijkheden."

1975

"Met net geen 30 optredens en manifestaties, zoals het galaconcert van Gidsen, zal het jubileumjaar 1975 geboekstaafd blijven als één van de drukste werkjaren uit onze geschiedenis". Onze harmonie stond toen onder leiding van Jozef Vandewiele.


Overzicht laatste 30 jaar

Hier volgt een kort overzicht van wat onze harmonie allemaal meemaakte tussen 1985 en nu.

1985

Jan Desmet (°1953), laureaat Pro Civitate Verviers, houder van een eerste prijs voor notenleer, trompet en kamermuziek aan het Gentse Muziekconservatorium, en van een getuigschrift harmonie- en fanfaredirectie, behaald bij Guy Duyck, wordt de nieuwe dirigent van onze harmonie.
Binnen de harmonie wordt een muziekcommissie opgericht die in samenspraak met de dirigent alle muzikale materies regelt en het repertorium samenstelt.

1986

Verschillende jonge musici behalen puike resultaten op het provinciaal jeugdsolistentornooi. Twee van hen worden geselecteerd door het nationaal jeugdsolistentornooi.
Huldeconcert voor een kwarteeuw voorzitterschap van onze harmonie, in hoofde van ere-burgemeester Jules Bosschem.

1987

Op 25 april promoveert Vrank en Vrij naar de afdeling uitmuntendheid , dankzij onze toenmalige dirigent Jan Desmet. De laatste maanden zijn we gekooid, geketend aan 4 moeilijke plichtwerken. De grootmoeders hebben kaarsen gebrand in de Mariakerk. De pers schreef: "Nazareth viel op door het heel jeugdig voorkomen en een buitengewoon enthousiasme dat zeker navolging verdient". In totaal tekenden 65 uitvoerders voor dit resultaat.
In samenwerking met het gemeentebestuur wordt het te klein geworden repetitielokaal verruimd en volledig gerenoveerd.
Het eerste filmconcert wordt opgevoerd met de projectie van corresponderende filmfragmenten.

1988

Als themaconcert kiest men "rock-muziek", met live-optredens van dansers en lichtshow.
Liefst 47 muzikanten op 70, of 67% van alle musici volgt één of andere les aan de Muziekacademie te Deinze.
Jubileumeditie (10 jaar) van de jaarlijkse Vlaamse Kermis, nog steeds het belangrijkste instrument van fondsenwerving.
Deelname aan de internationale concertwedstrijd te Heist-op-den-Berg, met een vijfde plaats op tien en 82%.

1989

Nationaal voorzitter van het Muziekverbond van België, dhr. Torrekens Maurice, prijst de jeugdwerking van onze harmonie tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
Vrank en Vrij organiseert een studiedag met als thema "jeugdopleiding in onze korpsen". Vijfentwintig verschillende korpsen van het Belgisch Muziekverbond, sturen een afvaardiging.
Inrichting van het eerste streekbierenweekend.
Opluisteren van het eerste beiaardconcert te Deinze, in samenklant met de stedelijke beiaardier.
Muzikale omlijsting van de eerste academische zitting van de "Stichting Filip Decock", in leven BRTN-radionieuwslezer. Deze plechtigheid vond plaats in de Bietenoogstzaal van het Museum van Deinze en de Leiestreek.

1990

650 toehoorders voor het Koningsconcert van 4 november 1990. Dit initiatief van Vrank en Vrij werd erkend als officiële manifestatie in het kader van de feestelijkheden n.a.v. de 60ste verjaardag en het 40-jarig koningschap van koning Boudewijn. Dit was ons symbolisch geschenk samen met een kunstaffiche, speciaal ontworpen voor deze gelegenheid, die overhandigd werd aan onze Vorst.
Het koningsconcert was tevens het startschot voor een hechte verbroedering met de Waals-Brabantse Royale Harmonie Communale de Virginal.

1991

Te Lokeren wordt op 5 mei de klassering in uitmuntendheid voor vier jaar veilig gesteld.
In samenwerking met het harmonie-orkest van de Deinse muziekacademie wordt een dubbelconcert opgevoerd.
Onze Ere-Burgemeester en Voorzitter Jules Bosschem wordt door ons ten grave gedragen.

1992

Voor het eerst staat een heus nieuwjaarsconcert op het programma. "Wenen in Nazareth" bracht feestelijke muziek met aantrekkelijke gastoptredens van de "Dansschool Dursin Kortrijk".
Prermière van "Celebration Music for Symphonic Band", een plechtige hymne geschreven door de gekende componist Dirk Brossé, n.a.v. 750 jaar Nazareth. De componist woonde de algemene repetitie bij en dirigeerde toen zijn eigen werk.
De harmonie wordt opgemerkt op AVS tijdens de prijsuitreiking van de Stichting Filip De Cock. Deze bekroont, met een tweejaarlijkse prijs, een vernieuwende journalistieke bijdrage of artistieke creatie over de Derde Wereld. Filip maakte deel uit van onze harmonie, twee bestuursleden van de harmonie zetelen in de raad van bestuur van de Stichting en Vrank & Vrij is het huisorkest bij elke prijsuitreiking.
Onder het Voorzitterschap van Luc Vandamme wordt samen met het bestuur een nieuwe koers uitgestippeld. Semi-professionalisme en projectmanagement samen met de steun en de interactieve deelname van onze dirigent en onze muzikanten zullen verder de basispijlers vormen voor onze ontplooing.

1993

In de verbroederingsgemeente Virignal wordt een gala-concert gegeven.
Gastoptreden in Overath nabij de Duitse stad Keulen.

1994

Een co-productie met een begroting van meer dan 700;000 fr, wordt opgezet met "Kunst Adelt Dorpstoneel Nazareth". Gespreid over 6 opvoeringen wonen 2.107 toeschouwers het totaalspectakel "Eric" bij. Het is een musical naar het kleine insectenboek van Godfried Bomans, met origineel gecomposeerde muziek van Bernard Joye.
Kerstconcerten te Gent en Nazareth.

1995

Op 30 april, voor de derde keer in rij, wordt de klassering in de afdeling uitmuntendheid, voor vier jaar veilig gesteld. Dit keer in de lokalen van het Muziekconservatorium te Gent.Na deze herbevestiging o.l.v. Jan Desmet, splitsen onze wegen en wordt Jan Eredirigent.
Nieuwjaarsconcerten worden opgevoerd in de nieuwe culturele zaal naast het gemeentehuis, met dans, glühwein en vreugdevuren.

1996

Aanstelling van de heer Wim Belaen als nieuwe dirigent, na een selectie door een jury samengesteld uit professionele musici (Peter Snellinckx, Jan Segers en Jaak Martens). Met het aantreden van onze nieuwe Maestro wordt de muzikaliteit verdiept, de lat nog hoger gelegd en de ambitie voor een nog hogere afdeling door ons uitgesproken. We evolueren meer en meer naar een concerterende vereniging.
Optreden van het koperensemble tijdens de Schippersfeesten te Gent.
Winterconcerten in de aula Omnia van bestuursdrukkerij Schaubroeck te Nazareth

1997

Klarinettist Stijn Vastmans plaatst zich voor de nationale finales van de wedstrijd Pro Civitate van het Gemeetekrediet van België.
Stijn Van Hoey (saxofoon) wordt laureaat van het provinciaal Jeugdsolistentornooi Muziekverbond van België.
Deelname aan de concerten n.a.v. de viering 185-jarig bestaan harmonie Kruishoutem
Onze harmonie bestaat 100 jaar onder de naam "Vrank en Vrij"

1998

Nieuwjaarsconcert in zaal "Nova" te Eke met een grandiose opkomst en een puike vertoning van de harmonie, o.a. met het stuk "El Golpe Fatal" een muziekstuk dat geklasseerd staat voor fanfares en harmonie-orkesten in Superieure Afdeling (onze harmonie speelde op dat moment in de afdeling Uitmuntendheid).
Op 18 oktober wordt onze harmonie Provinciaal Kampioen van Oost-Vlaanderen op het Fedekam-tornooi met 88.7% van de punten.Bovendien haalt V&V ook de SABAM-prijs voor artistieke promotie en de KBC-beker binnen, als laureaat van de competitie waar de strijd het hevigste was.

1999

Vrank en Vrij wordt Vice-Kampioen van België op het Nationaal Kampioenschap in de afdeling Uitmuntendheid.
De gemeente Nazareth kent aan de harmonie de allereerste titel van Cultuurlaureaat van de gemeente Nazareth-Eke toe, onder meer voor de collectieve prestaties, maar ook voor de verschillende prijzen die jonge solisten wegkaapten tijdens provinciale en nationale jeugdsolistentornooien.
De harmonie promoveert naar de Ere-afdeling, toen nog de hoogste afdeling van onze provincie. Een momentopname uit het cultureel jaarboek van de Provincie Oost- Vlaanderen leert dat er slechts 8 muziekkorpsen in ere-afdeling zijn geklasseerd, 21 in uitmuntendheid, 22 in eerste afdeling, 16 in tweede afdeling en 14 in derde afdeling. De korpsen uit de ere-afdeling liggen geconcentreerd op de grens van Oost- Vlaanderen met Antwerpen, behalve het Harmonieorkest Guy Duyck uit Evergem en de enige vereniging onder Gent, Vrank en Vrij.

2000

Vrank en Vrij viert haar 150-jarig bestaan
Openingsconcert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de harmonie. Tegen de traditie in van een statige jubileumplechtigheid, trok de harmonie deze keer de populaire kaart. Het werd een showconcert met Gunther Neefs, waar maar liefst 1000 toeschouwers gezamenlijk uit de bol gingen.
De harmonie dient een project in bij de Koning Boudewijn Stichting naar aanleiding van hun campagne getiteld: "Actuele Volkscultuur". Van de 80 ingediende projecten zijn er slecht 20 aanvaard waaronder ons project: "150 jaar blaasmuziek te Nazareth, muziek sloopt grenzen tussen tijd en cultuur".
Wij zijn de eerste Hafabra vereniging die tijdens het 25 jarig bestaan van de Koning Boudewijn Stichting werd gesubsidieerd voor een project.
Ook de Nationale Loterij steunt ons !

2001

De CERA-holding, tweede grootste stichting van België na de Koning Boudewijn Stichting, aanvaardt en subsidieert tevens ons project.Vrank en Vrij viert haar 150-jarig bestaan

2002

Vrank en Vrij wordt opnieuw cultuurlaureaat van Nazareth

2003

retraite terug voor masterclasses onder de persoonlijke leiding van de grootmeesters Jan Van der Roost en Dirk Brossé
Vrank en Vrij brengt een filmconcert met echte op de muziek afgestemde filmbeelden onder de naam Vrankenvrij at the movies

2004

Optreden in het SMAK te Gent
Vrank en Vrij brengt een concert "Music Stories"

2005

Vrank en Vrij brengt zijn jaarlijks concert "A global Trip"

2006

Optreden voor de rotary club in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke
Vrank en Vrij brengt zijn jaarlijks concert "Legends"

2007

Vrank en Vrij gaat in februari op retraite in Oostende in het teken van het concours. Er zijn master classes met André Waignain en Bert Appermont.
In April verdedigt Vrank en Vrij zich in de ereafdeling op de provinciale wedstrijd. Met een grootste onderscheiding wordt onze harmonie ondergebracht in de superieure afdeling
Vrank en Vrij brengt zijn jaarlijks concert "10 jaar Wim Belaen"

2008

Begeleiding klarinetist Steven De Loose tijdens de uitvoering van het War concerto van Dirk Brossé in het kader van zijn master examen aan het conservatorium
Vrank en Vrij brengt zijn eindejaarsconcert "Let's Dance" met gastoptreden door "Dancers on Stage".

2009

Vrank en Vrij brengt op 17 mei een concert in Sint-Lievens-Houtem bestaande uit twee delen. In het eerste deel wordt de integrale symfonie "The Lord of The Rings" van Johan De Meij uitgevoerd. In het tweede deel dirigeren 4 studenten van de dirigentenopleiding HAFABRA de harmonie in het kader van hun afstudeerwerk.
Ons decemberconcert stond in het teken van de accordion. Onze gastsolist was Filip Thuriot
Het jeugdorkest brengt een kerstconcert

2010

Ons decemberconcert 2010 "American Fever" staat in het teken van de Amerikaanse muziek.
We brachten er ondermeer volgende werken:
- Tulsa van Don Gilis, een werk geklasseerd in superieure afdeling beschrijft de zoektocht naar olie
- Rhapsody in Blue van George Gershwin met als gastpianist Marc Matthijs
- Het klarinetconcerto van Artie Shaw met als solist Steven De Loose
- Four Dances, een bewerking op het bekende West Side Story van Leonard Bernstein

2011

Vrank en Vrij bevestigt zich in april in de superieure afdeling, de hoogst mogelijke afdeling voor een harmonie. 

Vrank en vrij brengt in december het concert "Vrank en Vrij goes Classic". Een verzameling van klassieke werken, met als hoogtepunt de volledige uitvoering van de schilderijententoonstelling van Modeste Moussorgsky

 2012

Vrank en vrij treedt in september op in Odegand op het podium tussen de graslei en de korenlei. We halen zelfs het één journaal.

Vrank en vrij brengt in december opnieuw een filmconcert in samenwerking met de plaatselijke toneelvereniging "Kunst Adelt"

2013

Vrank en Vrij brengt het decemberconcert samen met zangers Koen Crucke en Barbara Dex. Topwerk wordt deze keer "Extreme Makeover" van Johan De Meij 

 

2014

In maart voert Vrank en Vrij de symphonie nr 3 uit van James Barnes te Izegem

Tijdens het jaarlijks decemberconcert brengt Vrank en Vrij met "Fiesta Latina" een concert in het teken van Latijns-Amerikaanse muziek. Topwerken zijn deze keer Expedition en Libertadores van Oscar Navarro.

 

2015

 

Vrank en Vrij bevestigt zich in superieure afdeling tijdens het provinciaal tornooi in maart

 

 

Scroll to top